Algemene actievoorwaarden ‘SUMMER WANTS’

Algemene actievoorwaarden ‘SUMMER WANTS’

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door www.WANT.nl (verder te noemen: ‘WANT’) georganiseerde “winactie WANT giveaway: SUMMER WANTS” (verder te noemen: de ‘actie’) en onderdeel van uitgeverij Wayne Parker Kent te Amsterdam.
 2. Deze actie heeft als doel middels een dagelijkse prijsvraag 8 dagprijzen i.s.m. derden als merken en bedrijven (van meerdere eenheden) weg te geven voor bezoekers van WANT. (verder te noemen: de prijs).
 3. Bezoekers kunnen alleen deelnemen door de WANT Facebookpagina te liken in de Facebook applicatie van de actie, akkoord te gaan met de voorwaarden (zowel vanuit WANT als vanuit de applicatie) en op doe mee te klikken.
 4. WANT selecteert gedurende 8 actie dagen elke dag een vastgesteld aantal winnaars. Winnaars worden willekeurig gekozen en er wordt binnen 2 weken na deelname aan de actie contact opgenomen via een persoonlijke e-mailadres
 5. Deze actie loopt van 18 tot en met 25 juni 2013.
 6. WANT behoudt zicht het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van rede de actie stop te zetten of de actie tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op WANT.nl worden geplaatst, voorzien van datum.
 7. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden.
 8. Alleen deelnemers met een Facebookaccount kunnen aan deze actie meedoen.
 9. Deelname van de actie is gratis en staat open voor alle bezoekers van WANT, uitgezonderd medewerkers van WANT, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect organisatorische zin is betrokken bij deze actie.
 10. Deelname is tevens uitgesloten voor personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland
 11. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van WANT en uitgever Wayne Parker Kent en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens van de winnaars worden per e-mail naar WANT gestuurd. De gegevens zullen gebruikt worden voor deze actie en het uitkeren van de prijs.
 12. De laatste datum van deelname is 25 juni 2013.
 13. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en dus te diskwalificeren.
 14. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.
 15. Deelnemer kan gedurende de looptijd van de actie elke dag meedoen om in aanmerking te komen voor een nieuwe dagprijs. Echter kan een deelnemer slecht 1 dagprijs per dag winnen.
 16. De prijzen kunnen niet worden omgezet in geld of worden geruild voor een andere prijs.
 17. Winnaars worden per e-mail persoonlijk benaderd. Wanneer de winnaar niet binnen de gecommuniceerde tijd reageert vervalt de prijs. Winnaars kunnen voor verdere vragen contact opnemen met [email protected]
 18. De prijzen worden uiterlijk 5 weken na ontvangst van de naw-gegevens per post verstuurd.
 19. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan WANT.
 20. WANT is niet verantwoordelijk voor gebruik of misbruik van de prijs.
 21. WANT en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 22. Noch WANT noch de uitgeverij kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
 23. WANT is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. WANT verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 24. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]
 25. Op deze winactie is Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgemaakt te Amsterdam, 14 juni 2013.

Gedragsregels

 1. WANT heeft voor haar activiteiten op Facebook gedragsregels opgesteld. Deze gelden ook voor het gebruik van Facebook winactie, de applicatie waarvan gebruik wordt gemaakt bij de actie. Het woord ‘fan’ is daarmee tevens van toepassing op de deelnemer van deze winactie.
 2. De Facebook-pagina van WANT is bedoeld om de dialoog tussen WANT en fans over gadgets en technologie aan te gaan. De pagina inspireert en geeft fans de ruimte om andere fans te inspireren. Om dit te kunnen waarborgen gelden een aantal huisregels voor het gebruik van de WANT Facebookpagina.
 3. Fans zullen de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend mogen worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Deze zullen door WANT verwijderd worden.
 4. De fan zal geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen; ook onheuse bejegening, terechtwijzing van andere deelnemers en/of het doen van een oproep om anderen te bannen, kunnen uitsluiting van de site door WANT betekenen.
 5. De voertaal in reacties op het prikbord van WANT is Nederlands.
 6. Persoonsgegevens (telefoonnummers, adressen etc.) worden verwijderd.
 7. Reacties met veel taalfouten, worden verwijderd. We voeren geen correcties uit op de reacties en zullen slecht geschreven commentaren verwijderen.
 8. Foto’s die geen toevoeging hebben op een actie, danwel prijsvraag o.i.d. van WANT worden verwijderd.
 9. WANT behoudt zich te allen tijde het recht voor reacties te verwijderen, ook als deze ogenschijnlijk aan de huisregels voldoen, maar om een andere inhoudelijke reden door de redactie voor publicatie ongeschikt worden geacht.
 10. Bijdragen die (overwegend) geschreven zijn in KAPITALEN (met caps-lock aan) worden verwijderd.
 11. Over uitsluiting en het verwijderen van reacties wordt niet gecorrespondeerd.
 12. WANT behoudt zich het recht voor bovenstaande huisregels te allen tijde zonder opgaaf van redenen te wijzigen.